{* *}

Міжнародні стандарти CEFR

Common European Framework Reference

Детальний опис основних вимог та критеріїв оцінювання вмінь і навиків відповідно до стандартів CEFR (Common European Framework Reference).

Кожен мовленнєвий рівень передбачає розвиток 4 видів мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, письмо та аудіювання.

Головною метою є вміння говорити побіжно та правильно.

А - Елементарне володіння (Basic User)

А1 - рівень виживання (Beginner)

Короткий опис

Ази іноземної  мови

Етап навчання

На цьому етапі учнів знайомлять з алфавітом і особливостями вимови звуків, які не мають аналогів в нашій рідній мові.

Вчать розуміти іноземну мову і складати словосполучення та прості речення.

Результати навчання передбачають

 

Вміння розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також будувати елементарні речення з метою задоволення конкретних потреб.

Вміння відрекомендуватись або представити когось;

вміння запитувати і відповідати на запитання про деякі деталі особистого життя, про людей, про речі тощо.

Вміння взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.

А2 - предпороговий рівень (Elementary)

Етап навчання

На цьому рівні формуються фундаментальні знання граматичної структури мови.

Результати навчання передбачають

Вміння розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування щодо особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи.

Вміння спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми.

Вміння описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язано зі сферою безпосередніх потреб.

В - Самостійне володіння (Independent User)

В1 - пороговий рівень (Intermediate)

Короткий опис

Це так званий «середній» рівень володіння мовою, але, насправді, це вже цілком пристойний рівень, що дозволяє:

√ досить вільно розмовляти іноземною мовою,

√ обговорювати багато професійних і побутових тем,

√ розуміти на слух практично все сказане іноземною мовою в звичайному темпі.

Цей рівень володіння мовою дозволяє складати вступні іспити до вищих навчальних закладів і на підготовчі курси за кордоном

Етап навчання

На цьому етапі учні вміють:

√ висловити власну думку,

√ обгрунтувати свої погляди,

√ переказати зміст прочитаного або побаченого,

√ вести особисте і ділове листування середньої складності,

√ читати літературу іноземною мовою.

Результати навчання передбачають

Вміння розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на робочому місці, у навчанні, під час дозвілля тощо.

Вміння вирішувати більшість ситуативних завдань під час перебування у країні, мова якої вивчається.

Вміння висловлюватись (просто і зв'язано) на знайомі теми, або теми щодо особистих інтересів.

Вміння описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

В2 - пороговий просунутий рівень (Upper-Intermediate)

Короткий опис

Це є необхідний рівень знань для здійснення іншомовної комунікації майже у всіх сферах спілкування.

Рівень володіння мовою В2 є обов’язковим для повноцінного проживання в країнах, де мова яка вивчається є основною.

Етап навчання

На цьому етапі вивчення мови знання

√ закріплюються,

√ систематизуються,

√ розширюються.

Поглиблено відпрацьовуються навички основних видів мовленнєвої діяльності:

√ говоріння,

√ читання,

√ аудіювання,

√ письмо.

Результати навчання передбачають

Вміння розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом.

Вміння вільно спілкуватися з носіями мови.

Вміння чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи та контраргументи.

C - Вільне володіння (Proficient User)

С1 - рівень професійного володіння (Advanced)

Короткий опис

Рівень мови яким зобов’язані володіти випускники філологічних факультетів вищих навчальних закладів нашої країни.

Тобто, здебільшого люди, які навчають іноземної мови, володіють нею на професійному рівні.

На цьому рівні людина вже спонтанно (без попередньої підготовки) та відносно вільно може усно висловлювати свою думку на будь-які теми, включаючи вузькоспрямовані.

У спікера не виникає труднощів з використанням складних граматичних конструкцій і з великою кількістю синонімів, які вживаються для підкріплення своєї точки зору прикладами і так далі.

Етап навчання

В процесі навчання будуть розвиватися вміння говорити про все, навіть якщо фахово не  володієте темою бесіди, адже головне - це не те, що ви говорите, а те, як ви говорите.

Результати навчання передбачають

Вміння розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення.

Вміння висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження.

Вміння ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі.

Вміння чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

С2 - рівень володіння досконало (Proficiency)

Короткий опис

Найвищий рівень володіння іноземною мовою.

Етап навчання

Нового граматичного матеріалу на цьому етапі навчання не передбачено, так як всі правила граматики були пройдені на попередніх рівнях.

Граматичні правила повторюються і закріплюються на основі тематичних статей з великою кількістю лексичних одиниць.

Словниковий запас поповнюється за рахунок вузьконаправлених термінів та жаргонізмів.

Велика увага приділяється фразеологічним  зворотам та ідіомам.

Мова є стилістично забарвленою і звучить невимушено та впевнено.

Результати навчання передбачають

Вміння вільно розуміти будь-яку усну або письмову інформацію, узагальнити інформацію, отриману з різних письмових або усних джерел і представити її у вигляді чітко аргументованого зв'язкового повідомлення.

Вміння побіжно і чітко викладати свої думки щодо складних проблем, передаючи при цьому найтонші відтінки значення.